งานของเรา

งานของเรา
บ้านหทัยรัก
Slider

บ้านหทัยรัก มีภารกิจสำคัญด้วยกันดังนี้

 1. ดำเนินการฟื้นฟูและพัฒนาเด็กกำพร้าและเยาวชนที่ประสบปัญหาครอบครัวและสังคม ให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข
 2. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และเทคนิควิธีการในการพัฒนาและเลี้ยงดูเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหา
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาเด็กกำพร้าและเยาวชนที่ประสบปัญหา
 4. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการให้งานมีความเป็นระบบ ได้มาตรฐาน มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

 

การดูแลเด็กของบ้านหทัยรัก

ด้านการเลี้ยงดู

 1. จัดห้องพักเด็กจำนวน 5 ห้อง ในลักษณะห้องนอนรวม สำหรับเด็กหญิงอายุระหว่าง 5 - 18 ปี พักอาศัยห้องละประมาณ 10 คน
 2. จัดอาหารและเครื่องดื่ม อุปโภค – บริโภค ให้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
 3. จัดให้มีครูแม่ประจำบ้านพัก เพื่อให้การดูแลและอบรมสั่งสอน แนะนำ ปรึกษา ตลอดจนให้ความรัก ความอบอุ่นต่อเด็กอย่างใกล้ชิด เสมือนเป็นมารดาทดแทน

ด้านการรักษาพยาบาลและอนามัย

 1. ดำเนินการตรวจสุขภาพและสร้างภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ แก่เด็ก
 2. ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเด็กเจ็บป่วย
 3. จัดส่งเด็กที่เจ็บป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต่าง ๆ
 4. ให้ความรู้ทางด้านสุขศึกษาแก่เด็ก

ด้านการศึกษา

 1. การศึกษาภายในบ้านพักพิง
  • จัดการศึกษาภาคบังคับฟัรดูอีน ตามหลักสูตรของสมาคมเพื่อการศึกษาอิสลาม
  • จัดชั้นเรียนพิเศษแก่เด็กที่มีเชาวน์ปัญญาต่ำ
  • จัดฝึกวิชาชีพระยะสั้นให้เด็กในสถานสงเคราะห์
 2. การศึกษาภายนอกบ้านพักพิงทางสายสามัญและสายวิชาชีพ โดยสนับสนุนให้เด็กไปศึกษาภายนอกยังโรงเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งฝึกอาชีพที่ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพ สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ด้านการจัดหางาน

ดำเนินการจัดหางานให้แก่เด็กที่สำเร็จการศึกษาสายสามัญและสายวิชาชีพตามความเหมาะสม และตามความสมัครใจของเด็ก

ด้านสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา

ให้การสงเคราะห์ พัฒนาและปรับสภาพโดยดำเนินงานตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยาดังนี้

 1. จัดทำประวัติเด็กรับเข้าใหม่ สังเกตและทำรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็กทุกคน โดยดำเนินการร่วมกับผู้ปกครองของเด็กอย่างใกล้ชิด
 2. ดำเนินการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาเด็กตามกระบวนการสังคมสงเคราะห์และจิตวิทยา ทั้งในลักษณะรายบุคคล (CASE WORK) เป็นกลุ่ม (GROUP WORK) หรือประชุมรายกรณี (CASE CONFERENCE) ตามความจำเป็นและเหมาะสม ตลอดจนใช้เทคนิคการแนะแนวและการให้คำปรึกษา (COUNSELLING) ควบคู่กันไป
 3. การติดตามและการประเมินผล ดำเนินการติดตามเด็กที่อยู่ระหว่างรับการสงเคราะห์และเด็กที่พ้นการสงเคราะห์ไปแล้ว

ด้านนันทนาการและกิจกรรมต่าง ๆ

 1. ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยให้เด็กเข้ากลุ่มกิจกรรมชมรมต่าง ๆ เช่น หัตถกรรม กีฬา การขับร้องอะนาชีด ศิลปกรรม การปลูกพืชผักสวนครัว และโภชนาการ เป็นต้น
 2. จัดให้เด็กได้ทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนการเรียนรู้เรื่องการปรับตัวอยู่ร่วมกัน
 3. จัดให้เด็กได้บำเพ็ญประโยชน์ เช่น ไปเยี่ยมผู้รับการสงเคราะห์ตามสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ อาทิ คนชรา เด็กอ่อน เด็กพิการ คนไร้ที่พึ่ง หรือตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นต้น
 4. การอบรมด้านจริยธรรม จัดให้มีการอบรมหน้าที่พลเมือง ศีลธรรมและจรรยามารยาท แก่เด็ก
 5. จัดให้เด็กได้มีกิจกรรมในวันสำคัญ ต่าง ๆ เช่น งานวันอีดทั้ง 2 งานวันเด็ก งานกีฬาสี เป็นต้น
 6. จัดให้เด็กได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของมูลนิธิฯ เช่น การเข้าร่วมในค่ายอบรมภาคฤดูร้อน การเข้าร่วมกิจกรรมในงานวันเด็กกำพร้าของมูลนิธิฯ

ขั้นตอนการรับเด็กกำพร้า บ้านหทัยรัก

 1. ผู้ปกครองของเด็กกำพร้ายื่นคำขอที่ฝ่ายสงเคราะห์เด็กกำพร้าของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า กรณีเด็กกำพร้าไร้ญาติ ต้องมีหน่วยงานรับรอง
 2. ฝ่ายสงเคราะห์เด็กกำพร้ารับคำร้อง ตรวจสอบหลักฐานและข้อเท็จจริงเบื้องต้น
 3. ฝ่ายสงเคราะห์เด็กกำพร้าส่งเรื่องให้กรรมการบริหารบ้านหทัยรักรับเรื่อง บันทึกข้อมูล ตรวจสอบเอกสาร ขอหลักฐานเพิ่มเติม (เยี่ยมบ้าน ประสานครอบครัวเด็ก ประสานหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง)
 4. ผู้อำนวยการบ้านพักพิงพิจารณาอนุมัติรับเด็กกำพร้าเข้าบ้านพักพิง
 5. แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ นัดวันไปรับหรือนำเด็กมาส่ง นัดปฐมนิเทศเด็กและผู้ปกครองเพื่อทราบข้อตกลงในการประสานงานร่วมกัน

 

เกณฑ์การรับเด็ก

ตามระเบียบของมูลนิธิฯ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กกำพร้า ณ บ้านหทัยรัก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นเด็กกำพร้าสัญชาติไทยที่บิดาเสียชีวิต อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 2. ต้องมีความสมัครใจ ไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม แต่ยอมรับการเลี้ยงดูแบบอิสลามได้
 3. ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  3.1 ที่อยู่อาศัย
  3.2 สถานศึกษา
  3.3 ขาดผู้ดูแลและขาดผู้ให้การช่วยเหลือ
 4. ต้องเป็นผู้สามารถช่วยตนเองได้ในกิจวัตริประจำวัน
 5. ไม่พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถดูแลตนเองได้หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 6. กรณีเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลจนพ้นขีดอันตราย และสิ้นสุดการรักษาแล้ว หากเป็นโรคติดต่ออันตรายต้องมีใบรับรองแพทย์ว่า ไม่อยู่ใน ระยะแพร่เชื้อ

 

การจำหน่ายเด็กออก

 1. อายุพ้นเกณฑ์
 2. จบการศึกษาหรือฝึกวิชาชีพ
 3. ผู้ปกครองรับไปอุปการะเอง
 4. ส่งสถานสงเคราะห์อื่น
 5. มอบเป็นบุตรบุญธรรม
 6. มอบฝากเลี้ยงตามบ้าน
 7. จัดหางานให้ทำ
 8. ผู้ปกครองหรือเด็กไม่ให้ความร่วมมือ
 9. หลบหนี
 10. ลาเกินกำหนด
 11. เสียชีวิต
 12. ส่งกลับภูมิลำเนา

บ้านหทัยรัก

บ้านพักพิงเด็กกำพร้า

ขอบข่ายงานของผู้ปกครองบ้านหทัยรัก

ทำเนียบผู้ปกครองบ้านหทัยรัก

 1. ผู้อำนวยการ
 2. คณะกรรมการ
 3. ครูแม่
 4. ผู้ช่วยครูแม่

บ้านหทัยรักแบ่งการบริหารออกเป็นฝ่ายต่างๆ ดังนี้

 1. ฝ่ายการศึกษา
 2. ฝ่ายดูแลเด็กในบ้าน (ครูแม่)
 3. ฝ่ายยานพาหนะและซ่อมบำรุง
 4. ฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด
 5. ฝ่ายดูแลเรื่องอาหาร
 6. ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

ฝ่ายการศึกษา แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้

 • งานวางแผนการเรียนของเด็กๆ
 • คัดแยกอายุ ระดับสติปัญญาของเด็ก
 • จัดหาที่เรียนที่เหมาะสมและสะดวก
 • ประสานงานกับครูที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาของเด็กเพื่อคอยดูพฤติกรรม
 • ดูแลจ่ายค่าเทอม และอื่นๆที่โรงเรียนกำหนด
 • ประชุมผู้ปกครอง
 • จัดทำระบบงานสารสนเทศของเด็กกำพร้าบ้านหทัยรัก
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักในวิถีอิสลาม
 • จัดทำเอกสารที่ได้รับมอบหมายตามโอกาสต่างๆ เช่น หนังสือเชิญประชุม จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม หนังสือเชิญวิทยากร หนังสือขอบคุณ เป็นต้น

 

ฝ่ายดูแลเด็กในบ้าน(ครูแม่) แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้

 • ดูแลเด็กให้ดำเนินกิจกรรมประจำวันตามตารางเวลาที่กำหนดตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอน
 • ดูแลให้ความอบอุ่นกับเด็กๆ
 • สังเกตพฤติกรรมเป็นที่ปรึกษาในทุกๆเรื่อง พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เด็กๆ
 • ดูแลติดตามการดำเนินชีวิตของเด็กกำพร้าทั้งในขณะที่อยู่ในและนอกบ้านพัก
 • การวางแผนการทำงานในบ้านและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • เป็นผู้นำและชักจูงให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม ได้แก่
  - การละหมาด
  - การอ่านอัลกรุอานและศาสนาภาคฟัรฎูอีน
  - การออกกำลังกาย
  - เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์
 • บำรุงรักษาสภาพอยู่ดีมีสุขของครอบครัว
 • ปกครองดูแลเด็กในบ้านหทัยรักให้มีกิริยามารยาท การวางตัวทางสังคมที่เหมาะสมและอยู่ในกฎระเบียบ
 • จัดทำตารางควบคุมดูแลการพัฒนาการของเด็กกำพร้าในด้านต่างๆ
  - ตารางละหมาด ตารางท่องจำดุอา
  - ตารางการเรียนอัลกุรอานและฟัรฎูอีน
  - ตารางทบทวนบทเรียนและทำการบ้าน
 • ส่งเด็กขึ้นรถไปโรงเรียนตอนเช้า จ่ายเงินให้เด็กไปโรงเรียนและจัดทำบันทึกการเบิกจ่าย
 • ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

 

ฝ่ายยานพาหนะ แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้

 • วางแผนและดำเนินการจัดระบบให้บริการยานพาหนะกับบ้านหทัยรัก
 • ควบคุมดูแลการใช้ บำรุงรักษา ซ่อมแซมยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 • ควบคุมการใช้และทำสถิติการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงให้เกิดความประหยัด
 • บริการ รับ – ส่งเด็กกำพร้าไปโรงเรียนตามโรงเรียนที่กำหนด
 • ให้บริการเด็กๆในการพาไปพักผ่อนตามโปรแกรมที่กำหนด
 • ให้บริการกับเจ้าหน้าที่ในบางครั้งในการซื้อสิ่งของอุปกรณ์
 • สังเกตพฤติกรรมของเด็กๆขณะนั่งในรถ
 • ประสานงานและให้ความร่วมมือด้านต่างๆกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกบ้านหทัยรัก
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้

 • งานสรรหาและพัฒนาบุคลากร
 • งานงบประมาณ การเงิน และการบัญชี
 • งานประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 • งานพัสดุ
 • งานพัฒนาบ้านหทัยรัก
 • งานทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์
 • งานโภชนาการ
 • งานกิจการร้านค้าสหกรณ์

 

ฝ่ายดูแลรักษาความสะอาด แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้

 • สร้างจิตสำนึกโดยฝึกให้เด็กมีความรับผิดชอบ รักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย
 • ดูแลรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของอาคาร ชั้น1 และชั้น 2 และบริเวณบ้านหทัยรัก
  - บริเวณชั้น 1 ได้แก่ ห้องสำนักงาน ห้องประชุม ห้องน้ำด้านซ้ายขวา มุมเครื่องดื่ม ด้านหน้าห้องน้ำทั้ง 2 ด้าน ห้องโถง และเวที
  - บริเวณชั้น 2 ได้แก่ ห้องสโตว์ ห้องเรียนรู้ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องผู้อำนวยการ บันได ราวบันได กรอบกระจก และมุ้งลวดระเบียง
  - จัดระเบียบการทิ้งขยะให้เรียบร้อย ถังขยะต้องมีฝาปิด
  - ดูแลความสะอาดบริเวณสนาม ด้านหน้าและหลังอาคาร
  - ตรวจความเรียบร้อยบริเวณที่พักของเด็กทุกเช้าหลังจากเด็กๆไปโรงเรียน
 • การปรับปรุง ตกแต่งอาคารและบริเวณบ้านหทัยรัก
 • ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ของบ้านหทัยรัก
 • การรักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของบ้านหทัยรัก
 • เป็นผู้ช่วยแม่ครัวในการประกอบอาหารเลี้ยงเด็กและส่งเด็กขึ้นรถไปโรงเรียนตอนเช้า
 • การให้บริการแก่คณะผู้บริหารแขกผู้มาเยือนและเจ้าหน้าที่

 

ฝ่ายดูแลเรื่องอาหาร แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้

 • การทำงบประมาณการซื้อสำหรับครัวเรือน
 • การเตรียมอาหารสด อาหารแห้ง และเครื่องปรุงรส การเตรียมอุปกรณ์การประกอบอาหาร
 • การกำหนดรายการอาหารล่วงหน้าจัดเมนูอาหารที่มีประโยชน์ เหมาะกับวัยของเด็ก (ในกรณีที่มีผู้มาบริจาคเลี้ยงอาหารให้ใส่เมนูของผู้บริจาคลงในตารางแทน และอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาบริจาคอาหาร)
 • จัดทำอาหารวันละ 3 มื้อและอาหารว่าง โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการและความเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ
 • การดูแลจัดแบ่งอาหารให้แก่เด็กๆ
 • เก็บล้างทำความสะอาด อุปกรณ์ การประกอบอาหาร
 • เก็บ กวาด เช็ด ถู บริเวณที่ประกอบอาหารทุกครั้ง ให้เป็นระเบียบ

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป แบ่งออกเป็นงานต่างๆ ดังนี้

 • ปฏิบัติงานสารบรรณในสำนักงาน
 • งานเอกสาร สิ่งพิมพ์ จัดทำร่างหนังสือติดต่อ
 • จัดทำทะเบียนประวัติบ้านหทัยรัก
 • จัดทำสมุดบันทึกหมายเหตุประจำวัน
 • เก็บรวบรวมและจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ
 • ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่บุคลากรและเด็กๆของบ้านหทัยรัก
 • จัดทำ ระเบียบ ข้องบังคับ คำสั่ง
 • จัดทำแผนปฏิบัติงานของบ้านหทัยรัก
 • งานพยาบาล
 • งานความปลอดภัย
 • งานประชาสัมพันธ์

ระเบียบต่างๆ ของบ้านหทัยรัก

ระเบียบการอยู่ร่วมกันในบ้านหทัยรัก

 1. ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการดูแลความสะอาดเรียบร้อยของบ้านฯ
 2. ทุกคนจะต้องเชื่อฟังครูแม่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและปฎิบัติตามกฎระเบียบของบ้านฯ
 3. ตื่นนอนและเข้านอนตามเวลาที่บ้านฯได้กำหนดไว้
 4. ไม่อนุญาตให้ออกนอกบ้านฯหรือกลับบ้าน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากครูแม่หรือเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
 5. ไม่อนุญาตให้ใช้มือถือไม่ว่าขณะอยู่ในบ้านหรือไปโรงเรียนก็ตาม นอกจากได้รับอนุญาตจากครูแม่
 6. ทุกคนจะต้องเกื้อกูล ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และห้ามมิให้มีการทะเลาะและกลั่นแกล้งกันอย่างเด็ดขาด
 7. ทุกคนจะต้องรักษาสมบัติทุกชิ้นของบ้านฯ
 8. ทุกคนต้องสำนึกว่าการที่ได้มาอยู่ที่บ้านหทัยรักแห่งนี้ถือเป็นความเมตตาจากอัลลอฮฺเพราะได้ใช้ชีวิตอยู่ ในหลักการอิสลาม เช่นละหมาดครบ 5 เวลา ได้เรียนทั้งศาสนาและสามัญและได้มีผู้ให้การช่วยเหลือมากมาย
 9. เงินที่ได้จากการบริจาคต้องเก็บไว้ที่ครูแม่และใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นนั้น
 10. ทุกคนจะต้องตั้งใจเรียนและทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพราะทุกคนได้รับโอกาสที่ดีกว่าเด็กกำพร้าอื่นๆ มากมาย
 11. ห้ามลักขโมย หรือหยิบสิ่งของของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเด็ดขาด
 12. ห้ามใช้คำพูดหยาบคาย ด่าทอ  หรือคำพูดที่ไม่สุภาพ
 13. หากคนใดฝ่าฝืนกฎระเบียบของบ้านฯจะต้องได้รับบทลงโทษ

 

บทลงโทษ

 1. ว่ากล่าวตักเตือน
 2. หักเงินค่าขนม
 3. ลงโทษตามความเหมาะสม
 4. เชิญผู้ปกครองมารับกลับบ้าน

 

ระเบียบการเยี่ยมและการมารับกลับบ้าน

 1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องธุรการแจ้งจุดประสงค์
 2. นั่งรอที่ห้องรับรอง / พบปะพูดคุย (ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกขึ้นบนอาคารนอกจากได้รับ อนุญาตจากเจ้าหน้าที่)
 3. กรุณามาเยี่ยมหรือมารับกลับบ้านในเวลาทำการ (00น – 17.00น) ทุกวัน
 4. กรณีผู้มารับไม่ใช่ผู้ปกครองต้องมีใบมอบอำนาจจากผู้ปกครอง
 5. เพื่อประโยชน์ของเด็กฯกรุณานำเด็กกลับสู่บ้านหทัยรักตามเวลาที่กำหนดไว้