วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
บ้านหทัยรัก
Slider

เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็กกำพร้า โดยให้บริการด้านปัจจัย 4 และด้านการศึกษา ทั้งสายสามัญ ศาสนา และสายอาชีพ แก่เด็กตามความสามารถและความถนัด เพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคม ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภายหน้า