กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย
บ้านหทัยรัก
Slider

ตามระเบียบของมูลนิธิฯ ว่าด้วยการสงเคราะห์เด็กกำพร้า ณ บ้านหทัยรัก ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นเด็กกำพร้าสัญชาติไทยที่บิดาเสียชีวิต อายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป
 2. ต้องมีความสมัครใจไม่จำเป็นต้องเป็นมุสลิม แต่ยอมรับการเลี้ยงดูแบบอิสลามได้
 3. ต้องเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
  - ที่อยู่อาศัย
  - สถานศึกษา
  - ขาดผู้ดูแลและขาดผู้ให้การช่วยเหลือ
 4. เด็กต้องสามารถช่วยตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวัน
 5. ไม่พิการทุพพลภาพจนไม่สามารถดุแลตนเองได้ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 6. กรณีเจ็บป่วยต้องได้รับการรักษาจากสถานพยาบาลจนพ้นขีดอันตรายและสิ้นสุดการรักษาแล้ว หากเป็นโรคติดต่ออันตรายต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่อยู่ในระยะแพร่เชื้อ