วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์
บ้านหทัยรัก
Slider

เพื่อให้เด็กกำพร้า และเยาวชน ที่ประสบปัญหา ทางครอบครัว และสังคม ได้รับการ พัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ อนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต โดยครอบครัว และสังคม มีส่วนร่วม จนสามารถ อยู่ในสังคม ได้อย่างมี ความสุข

เพื่อให้ครอบครัวและสังคม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เด็ก เยาวชน ที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน