ข้อมูลเด็กบ้านหทัยรัก

ข้อมูลเด็กกำพร้า
บ้านหทัยรัก
Slider

น้องเราะห์มะห์

อายุ 19 ปี
ร.ร.อนุรักษ์มรดกอิสสลาม
ชั้น ปี 3

น้องฮุสนา

อายุ 19 ปี
ร.ร.อนุรักษ์มรดกอิสสลาม
ชั้น ปี 4

น้องซัลมา

อายุ 20 ปี
ม.ราชภัฎพระนคร
ชั้น ปี 3

น้องรอชีดะห์

อายุ 18 ปี ร.ร.อิสสลามบูรณ์ศาสตร์ คลอง10 ชั้น ปี 1

น้องมุสตารี

อายุ 18 ปี
ร.ร.อิสสลามบูรณ์ศาสตร์ คลอง10
ชั้น ปี 2

น้องฮุสนา

อายุ 16 ปี
ร.ร.อิสสลามบูรณ์ศาสตร์ คลอง10
ชั้น ปี 1

น้องซัลวา

ปี 18 ปี ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม ชั้น ม.6

น้องอาซียะห์

อายุ 18 ปี
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม
ชั้น ม.6

น้องโซไรดา

อายุ 17 ปี
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม
ชั้น ม.5

น้องนุอาน่า

อายุ 15 ปี ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม ชั้น ม.1

น้องฮาซูน่า

อายุ 15 ปี
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม
ชั้น ม.3

น้องซารียา

อายุ 17 ปี
ร.ร.อิสลามสวนสันติ
ชั้น ม.5

น้องฮุสนี

อายุ 17 ปี
ร.ร.อนุรักษ์มรดกอิสลาม
ชั้น ปี 2

น้องฮิดายะห์

อายุ 16 ปี
ร.ร.อิสลามสวนสันติ
ชั้น ม.4

น้องนัจวา

อายุ 16 ปี
ร.ร.อิสลามสวนสันติ
ชั้น ม.4

น้องนุอัย

อายุ 15 ปี
ร.ร.อิสลามสวนสันติ
ชั้น ม.3

น้องจีฮาน

อายุ 17 ปี
ร.ร.อนุรักษ์มรดกอิสลาม
ชั้น ปี 1

น้องฟีย่า

อายุ 13 ปี
ร.ร.อิสลามสวนสันติ
ชั้น ม.1

น้องฟารีดา

อายุ 14 ปี
ร.ร.ศาสนวิทยา
ชั้น ม.2

น้องครรซา

อายุ 14 ปี
ร.ร.ศาสนวิทยา
ชั้น ม.2

น้องซาฮาน่า

อายุ 12 ปี
ร.ร.สุเหร่าคู้
ชั้น ป.4

น้องอัสรีนา

อายุ 13 ปี
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรน์มัธยม
ชั้น ม.1

น้องซารีน่า

อายุ 13
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรน์มัธยม
ชั้น ม.1

น้องนัสวี

อายุ 13 ปี
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรน์มัธยม
ชั้น ม.1

น้องซาเนีย

อายุ 13 ปี
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรน์มัธยม
ชั้น ม.1

น้องซากีนะห์

อายุ 13 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.6

น้องฟาเรีย

อายุ 12 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.6

น้องตัสมิน

อายุ 12 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้นป.6

น้องคอดียะห์

อายุ 13 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.6

น้องฮูดา

อายุ 11 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.5

น้องฟาเซีย

อายุ 12 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.5

น้องดารียะห์

อายุ 11 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.4

น้องฟารีดา

อายุ 11 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.4

น้องอามีนะห์

อายุ 9 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.3

น้องฮาซานะห์

อายุ 8 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.1

น้องไลลา

อายุ 6 ปี ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน ชั้น ป.4

น้องซาร่า

อายุ 7 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.2

น้องฮาน่า

อายุ 7 ปี
ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน
ชั้น ป.1

รายละเอียดการศึกษาของเด็กบ้านหทัยรัก

ระดับประถมศึกษา 2 โรงรียน

ร.ร.ไมตรีจิตวิทยาทาน 13 คน
ร.ร.สุเหร่าคู้ 1 คน
รวม 14  คน

ระดับมัธยมต้น 3 โรงเรียน

ร.ร.ศาสนะวิทยา 2 คน
ร.ร.อิสลามสวนสันติ 2 คน
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม 6 คน
รวม 10  คน

ระดับมัธยมปลาย 2 โรงเรียน

ร.ร.อิสลามสวนสันติ 3 คน
ร.ร.หนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม 3 คน
รวม 6  คน

ระดับภาคศาสนา 3 โรงเรียน

ร.ร.อิสลามบูรณศาสตร์ คลอง10 3 คน
ร.ร.สื่ออนุรักษ์ 4 คน
รวม 7  คน

ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร บางเขน 1 คน