รู้จักเรา

ประวัติความเป็นมา
บ้านหทัยรัก
Slider

บ้านพักพิงเด็กกำพร้า บ้านหทัยรัก มีประวัติสืบเนื่องมาจาก การทำงานของมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้า ซึ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 โดยเริ่มจากการออกเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงก่อน ต่อมาได้ขยายการช่วยเหลือไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบันมูลนิธิฯมีเด็กกำพร้าในทะเบียนถึง 2,500 คน

ในระหว่างการออกเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าพบว่า จำนวนเด็กกำพร้ามีปริมาณไม่น้อยและมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่ขาดการเอาใจใส่ดูแล บางคนขาดทั้งพ่อและแม่ ยิ่งไปกว่านั้นเด็กกำพร้าลูกหลานมุสลิมหลายคนยังอยู่ในการดูแลจากองค์กรที่มีผู้บริหารที่ไม่ใช่มุสลิม ซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับการเลี้ยงดูปลูกฟังทางด้านหลักการศาสนาอิสลาม อาหารการกินก็ไม่หะลาล ซึ่งน่าเป็นห่วงอนาคตของพวกเขาอย่างยิ่ง

ดังนั้น ทางมูลนิธิฯ เล็งเห็นความจำเป็นดังกล่าว จึงได้คิดสร้างบ้านพักพิงเด็กกำพร้าขึ้นเพื่อรองรับเด็กกำพร้าที่ขาดที่พักพิงและผู้อุปการะ หลังจากที่ได้ประกาศโครงการดังกล่าว ก็ได้มีผู้ใจบุญบริจาคที่ดินจำนวน 6 ไร่เพื่อสร้างบ้านพักพิงเด็กกำพร้า ทางมูลนิธิฯจึงได้ระดมทุนจากผู้ใจบุญจนสามารถสร้างบ้านพักพิงเด็กกำพร้าจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2552 โดยสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้นหลังใหญ่ เพื่อใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการเป็นบ้านพักพิงของเด็กกำพร้า และให้บ้านหลังนี้ชื่อว่า “บ้านหทัยรัก” เพื่อให้สอดคล้องกับ ถนนหทัยราษฏร์ หรืออีกนัยหนึ่ง คือบ้านที่หัวใจ ทุกดวงเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตา และความเอื้ออาทร ต่อเด็กกำพร้า

ปัจจุบันบ้านพักพิงเด็กกำพร้า บ้านหทัยรัก เป็นอาคาร 4 ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 17  ซอยหทัยราษฎร์ 50  ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก  เขตคลองสามวา   กรุงเทพมหานคร  10510   โทรศัพท์  02 957 6517 – 8  โทรสาร 02 957 6527  โดยมีเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่  ภายในอาคาร ประกอบด้วย  ห้องพักเด็ก 5 ห้อง ห้องเสื้อผ้า 2 ห้อง ห้องพักเจ้าหน้าที่ 3 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องสมุด 1 ห้อง ห้องเรียนรู้ 1 ห้อง ห้องธุรการ 1 ห้อง ห้องผู้อำนวยการ 1 ห้อง ห้องประชุม ห้องครัว ห้องรับประทานอาหารอย่างละ 1 ห้อง ลานซักล้าง ลานเอนกประสงค์ในร่ม  สนามเด็กเล่น และแปลงผักสวนครัว

วิสัยทัศน์
บ้านหทัยรัก
Slider

เพื่อให้การสงเคราะห์และพัฒนาเด็กกำพร้า โดยให้บริการด้านปัจจัย 4 และด้านการศึกษา ทั้งสายสามัญ ศาสนา และสายอาชีพ แก่เด็กตามความสามารถและความถนัด เพื่อให้เด็กสามารถประกอบอาชีพ ช่วยเหลือตนเอง และอยู่ในสังคม ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปกติสุขต่อไปในภายหน้า

วัตถุประสงค์
บ้านหทัยรัก
Slider

เพื่อให้เด็กกำพร้า และเยาวชน ที่ประสบปัญหา ทางครอบครัว และสังคม ได้รับการ พัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านสุขภาพ อนามัย จิตใจ วิชาความรู้ การประกอบอาชีพ และทักษะชีวิต โดยครอบครัว และสังคม มีส่วนร่วม จนสามารถ อยู่ในสังคม ได้อย่างมี ความสุข

เพื่อให้ครอบครัวและสังคม มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เด็ก เยาวชน ที่ประสบปัญหา เพื่อให้เกิดผลอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย
บ้านหทัยรัก
Slider

ต้องเป็นเด็กกำพร้ามุสลิมอายุ 5-18 ปี ที่ตกอยู่ในสภาพสมควรได้รับการสงเคราะห์ เนื่องจากประสบปัญหาทางสังคมดังนี้

  • กำพร้าบิดา
  • ขาดผู้อุปการะ
  • ครอบครัวยากจน หรือครอบครัว ประสบปัญหา ความเดือดร้อน
  • ได้รับการเลี้ยงดูไม่เหมาะสม
  • ครอบครัวแตกแยก
  • บิดามารดาเป็น ผู้รับการสงเคราะห์ หรือบิดา มารดาต้องโทษ ฯลฯ