เยาวชนบ้านหทัยรักต้อนรับ คณะจากโรงพยาบาลตำรวจ

 

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 คณะทำงานบ้านหทัยรัก ได้มีโอกาสต้อนรับคณะของ พ.ต.อ. หญิง ชุติมา พันธุ นักสังคมสงเคราะห์จากโรงพยาบาลตำรวจ และ คุณดารณี นรดมพงศ์ จากศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และทีมนักจิตวิทยาด้านกิจกรรมบำบัด ได้เข้าเยี่ยมเยียน และให้ความรู้ด้านการดูแลตนเอง การป้องกัน และแก้ไขปัญหาจากการถูกละเมิด ตลอดจนความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน. โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เด็กๆบ้านหทัยรัก ได้เรียนรู้ในการปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมและรู้เท่าทัน..สังคมและสภาพแวดล้อมในยุคปัจจุบัน. บรรยากาศค่อนข้างสนุกสนานและเป็นกันเอง..ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ